Vedtægter for Skjold & Omegns Beboerforening

 

§ 1

       Foreningens navn er Skjold & Omegns Beboerforening.

 

§ 2

       Foreningens formål er at virke til at fremme af sammenhold og trivsel for Skjold by med opland.

 

§ 3

        Foreningen er upolitisk.

 

§ 4

       Enhver bosiddende i det i § 2 nævnte område kan være medlem af foreningen. Indmeldelse sker ved årlig indbetaling af kontingent til foreningen. Fraflyttede beboere med tilhørsforhold til området kan være passive medlemmer uden stemmeret.

 

§ 5

       Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6

            a. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der så vidt muligt vælges, så alle områder i distriktet repræsenteres.

             b.  Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges af bestyrelsen ved et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. (Kassereren kan om nødvendig vælges udenfor bestyrelsen)

             c.  Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling, skiftevis hvert andet år, dog første gang efter 2 års forløb.

             d.  Et medlem kan ikke vælges til bestyrelsen uden at være til stede ved generalforsamlingen, med mindre der foreligger et skriftligt tilsagn fra den pågældende.

             e.  Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer, hvoraf den ene er på valg hvert andet år.

             f.   Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.

             g.  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 7

Alle udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov. Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde.

             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 8

        a. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar eller februar med minimum følgende dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Bestyrelsens beretning

3.        Regnskabsaflæggelse af beboerforening, sognegården og kursuskassen

4.        Behandling af evt. forslag

5.        Valg til bestyrelsen og suppleanter

6.        Valg af revisor

7.     Valg af kursuskassebestyrer

8.        Evt.

            b. Regnskabsåret følger kalenderåret.

            c. Generalforsamlingen bestemmer om der skal være skriftligt valg.

            d. Der indkaldes til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne.

             e.  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

             f. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, uanset fremmødtes antal.

             g.  Alle andre forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

§ 9

        Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og ¾ af stemmerne er for ophævelse af foreningen.

             Skulle generalforsamlingen være for fåtallig (under halvdelen), indkaldes til ny generalforsamling inden en måned, hvor ophævelsen kan ske ved almindeligt stemmeflertal, uanset fremmødtes antal.

 

§ 10

      Ved ophævelse af foreningen afgør generalforsamlingen, hvad foreningens eventuelle likvide midler skal anvendes til.

 

§ 11

Beboerforeningen driver og vedligeholder (indvendig) Skjold Sognegård

En person i bestyrelsen vælges som ansvarlig for driften af Skjold Sognegård

og afrapporterer aktuelt status på driften, til bestyrelsesmøderne.   

 Der fremlægges regnskab i 1. og 3. Kvartal for bestyrelsen.

 

§ 12

Beboerforeningen driver aftenskole kursus - her kaldet ”Kursuskassen”

En gang årligt på generalforsamlingen vælges en kursuskassebestyrer

Kursuskassebestyrer kan vælges uden for bestyrelsen.

Der fremlægges regnskab i 1. og 3. Kvartal for bestyrelsen.

 

    Note: Ovennævnte er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 6. Maj  2008.

Med ændring i §6 ved generalforsamling den 11. februar 2016 (ændret til: minimum 5)

Med ændring i §11 ved generalforsamling den 7. februar 2017 (Drift af Skjold Sognegård tilføjet)

Ny §12 oprettet  ved generalforsamling den 7. februar 2017 (Drift af kursuskasse)

Med ændring i §8 ved generalforsamling den 7. februar 2017 (Valg af kursuskassebestyrer tilføjet)

 

Foreningen blev stiftet den 11/2-1971